Có 1 kết quả:

ruǎn shí lì

1/1

ruǎn shí lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

soft power (in international relations)