Có 1 kết quả:

ruǎn chǐ

1/1

ruǎn chǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) soft ruler
(2) tape measure