Có 1 kết quả:

ruǎn zuò

1/1

ruǎn zuò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

soft seat (on trains or boats)