Có 1 kết quả:

ruǎn ruò

1/1

ruǎn ruò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) weak
(2) feeble
(3) flabby

Một số bài thơ có sử dụng