Có 1 kết quả:

ruǎn tī

1/1

ruǎn tī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rope ladder