Có 1 kết quả:

ruǎn ní

1/1

ruǎn ní

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) soft mud
(2) silt
(3) sludge
(4) ooze (geology)