Có 1 kết quả:

ruǎn liú quān

1/1

Từ điển Trung-Anh

asthenosphere (geology)