Có 1 kết quả:

ruǎn hàn

1/1

ruǎn hàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to solder