Có 1 kết quả:

ruǎn piàn

1/1

ruǎn piàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(photographic) film