Có 1 kết quả:

ruǎn yù

1/1

ruǎn yù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) nephrite
(2) Ca(Mg,Fe)3(SiO3)4

Một số bài thơ có sử dụng