Có 1 kết quả:

ruǎn jiǎ gāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Malacostraca, a large class of crustaceans