Có 1 kết quả:

ruǎn jìn

1/1

ruǎn jìn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

house arrest