Có 1 kết quả:

ruǎn ěr duo

1/1

ruǎn ěr duo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) credulous person
(2) credulous