Có 1 kết quả:

ruǎn gāo

1/1

ruǎn gāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ointment
(2) paste