Có 1 kết quả:

ruǎn wò

1/1

ruǎn wò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

soft sleeper (a type of sleeper train ticket class with a softer bunk)