Có 1 kết quả:

ruǎn zhuó lù

1/1

ruǎn zhuó lù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

soft landing (e.g. of spacecraft)