Có 1 kết quả:

ruǎn gǔ yú lèi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) cartilaginous fishes
(2) Chondrichthyes (taxonomic class including sharks and rays)