Có 1 kết quả:

ruǎn yín yīn

1/1

ruǎn yín yīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

velar sound (linguistics)