Có 1 kết quả:

zhěn fāng

1/1

zhěn fāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) square
(2) four-square