Có 1 kết quả:

zhóu sī

1/1

zhóu sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

axoneme (long thread of nerve cell)