Có 1 kết quả:

jiào chā

1/1

jiào chā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mediocre
(2) rather poor
(3) not specially good