Có 1 kết quả:

zài jù

1/1

zài jù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) conveyance (car, boat, aircraft etc)
(2) vehicle
(3) (fig.) medium
(4) platform
(5) vector