Có 1 kết quả:

zài kè

1/1

zài kè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to take passengers on board

Một số bài thơ có sử dụng