Có 1 kết quả:

zài kè liàng

1/1

zài kè liàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

passenger capacity