Có 1 kết quả:

zài yùn

1/1

zài yùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to convey (on vehicle)
(2) to freight