Có 1 kết quả:

zài dào

1/1

zài dào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fill the road (also fig. clamor, cries of complaint)
(2) to communicate a moral
(3) to convey the Way
(4) to express (idea, preference, complaint)

Một số bài thơ có sử dụng