Có 1 kết quả:

fǔ liào

1/1

fǔ liào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) auxiliary ingredients
(2) supplementary materials