Có 1 kết quả:

qīng màn

1/1

qīng màn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

irreverent