Có 1 kết quả:

qīng shǒu qīng jiǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(to move or do sth) softly and quietly (idiom)