Có 1 kết quả:

qīng jié

1/1

qīng jié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) light on one's feet
(2) nimble
(3) agile