Có 1 kết quả:

qīng làng fú bó

1/1

Từ điển Trung-Anh

(idiom) frivolous