Có 1 kết quả:

qīng fú

1/1

qīng fú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) frivolous
(2) careless
(3) giddy

Một số bài thơ có sử dụng