Có 1 kết quả:

qīng yán xì yǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to speak softly