Có 1 kết quả:

qīng zhì shí yóu chǎn pǐn

1/1

Từ điển Trung-Anh

light petroleum product (i.e. gasoline and diesel oil)