Có 1 kết quả:

chuò zhǐ

1/1

chuò zhǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stop
(2) to leave off