Có 1 kết quả:

bèi zi

1/1

bèi zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) all one's life
(2) lifetime