Có 1 kết quả:

lún xún

1/1

lún xún

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to poll
(2) polling