Có 1 kết quả:

shū niào guǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

ureter