Có 1 kết quả:

shū jīng guǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

vas deferens