Có 1 kết quả:

shū gěi

1/1

shū gěi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to lose to (sb)
(2) to be outdone by