Có 1 kết quả:

shū yíng

1/1

shū yíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) win or loss
(2) outcome

Một số bài thơ có sử dụng