Có 1 kết quả:

fú shè jì liàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

radiation dose