Có 1 kết quả:

fú shè mǐn gǎn xìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

radiosensitivity