Có 1 kết quả:

zhuàn yī tàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to go on a trip