Có 1 kết quả:

zhuàn qù ㄓㄨㄢˋ ㄑㄩˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to return
(2) to go back