Có 1 kết quả:

zhuǎn xiàng xìn hào

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) turn signal (auto.)
(2) turning indicator