Có 1 kết quả:

zhuàn zǐ

1/1

zhuàn zǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rotor (electricity)