Có 1 kết quả:

zhuǎn niàn

1/1

zhuǎn niàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to have second thoughts about sth
(2) to think better of