Có 1 kết quả:

zhuǎn bēi wéi xǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to turn grief into happiness (idiom)