Có 1 kết quả:

zhuǎn zhàn qiān lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) fighting everywhere over a thousand miles (idiom); constant fighting across the country
(2) never-ending struggle

Một số bài thơ có sử dụng